Inzicht Nederland
Search
Close this search box.

Disclaimer & Privacy statement

Het geheel van inhoud, pagina’s en scripts dat zich op de website bevindt, behoren toe aan Inzicht Nederland, tenzij anders staat vermeld. Daar waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud of scripts van derden, berust het auteursrecht hiervan bij deze partijen, tenzij anders vermeld.

 Inhoud van de website

De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto’s, video’s en logo’s op de website worden door Inzicht Nederland slechts verstrekt op de wijze zoals die op de website wordt aangeboden, dit zonder enige vorm van toezegging of garantie over de geschiktheid voor commerciële toepassing, praktisch gebruik of het niet inbreuk maken op enigerlei rechten. Inzicht Nederland garandeert niet dat de inhoud van deze website correct en betrouwbaar is, dat de website te allen tijde en op iedere locatie beschikbaar is, dat defecten en fouten met betrekking tot de website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen.

Het is niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt, te wijzigen, te kopiëren, te vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen. Het is niet toegestaan de ontvangen gegevens door te geven aan derden. Tevens is het niet toegestaan om onrechtmatig gebruik te maken van de mogelijkheden die Inzicht Nederland jou biedt om u gegevens bij te werken. Pogingen om het systeem te misleiden zullen met alle mogelijke middelen bestraft worden. Indien u van mening bent een “redelijk belang” heeft om zich tegen publicatie te verzetten kunt u dit schriftelijk kenbaar maken via

 Disclaimer

Het gebruik van de website is voor uw eigen rekening en risico. Inzicht Nederland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van uw gebruik van de website, noch voor directe noch voor indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website. Inzicht Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website voor zover die door derden wordt aangeboden. Inzicht Nederland behoudt zich het recht de door derden aangeboden informatie te wijzigen en te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde, de overeengekomen voorwaarden en/of de etiquette.

 Intellectuele Eigendom

Aan alle materialen op de website, zoals teksten, afbeeldingen, video’s, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo’s zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden. Met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt Inzicht Nederland zich alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij Inzicht Nederland hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent. Niets op de website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten.

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning, behoud Inzicht Nederland  het recht voor deze Disclaimer te allen tijde aan te passen, te herzien, in te trekken, te wijzigen of uit te breiden.